Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Voorwaarden

Onverminderd de toepasselijkheid van eventuele bijzondere voorwaarden uitgaande van de verkoper, die voorrang hebben op huidige algemene voorwaarden, geschieden al de verkopen, leveringen en diensten, onder de hierna volgende voorwaarden. Deze voorwaarden hebben van rechtswege voorrang op de aankoopvoorwaarden van de koper. De ongeldigheid of nietigheid van enige bepaling of gedeelte van een bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen of geldige gedeelten van de betrokken bepalingen van deze voorwaarden onverlet.

 1. Aanbiedingen

De offertes, catalogi, brochures, prijslijsten, inlichtingen en technische fiches van allerlei aard van de verkoper zijn vrijblijvend en geenszins bindend.

Een offerte moet worden beschouwd als een uitnodiging aan de koper om een bindend aanbod te doen en verbindt de verkoper derhalve niet.

Alle in de offerte aangeduide prijzen zijn slechts geldig voor een periode van 30 kalenderdagen, tenzij uitdrukkelijk een andere termijn werd voorzien en onder voorbehoud van een bestelling van alle in de offerte voorziene goederen en bij afname van de op de offerte aangeduide minimumhoeveelheden.

 1. Bestellingen – Annulering

De ondertekening voor akkoord van de offerte of enige andere vermelding uitgaande van de koper waarbij de offerte zonder voorbehoud wordt aanvaard, maakt het aanbod uitgaande van de koper uit en verbindt de koper op definitieve wijze.
De verkoper heeft het recht om bestellingen of orders te weigeren zonder opgaaf van redenen. De weigering vanwege de verkoper van een order om wat voor reden dan ook, kan nooit aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid van zijn kant.
Orders van de koper binden de verkoper slechts indien de verkoper deze schriftelijk heeft bevestigd of voor zover hij met de uitvoering daarvan is begonnen.
Een overeenkomst, welke door bemiddeling van een vertegenwoordiger of andere tussenpersoon met koper is aangegaan, bindt de verkoper zodra deze door hem schriftelijk is bevestigd.
Alle bestellingen langs een tussenpersoon moeten door de verkoper rechtstreeks aan de koper worden bevestigd.
Elke wijziging van een bestelling of initiële offerte ontslaat de verkoper van de verplichting om de oorspronkelijk door hem beloofde leveringstermijn na te leven.
Wijzigingen dienen door de koper ten laatste 4 weken voor levering aan de verkoper meegedeeld te worden In geval van annulering van een bestelling dient het deel van de uitgevoerde bestelling en elk deel van de bestelling dat in uitvoering is op het ogenblik van de effectieve ontvangst van de annulering, betaald te worden, met een minimum bedrag aan vergoeding gelijk aan 25% van de bruto verkoopwaarde van de bestelling. Onder de bestelling in uitvoering verstaat men niet alleen dat deel van de bestelling waarvan de werkelijke uitvoering een aanvang heeft genomen, maar ook dat deel dat in voorbereiding is, alsook de specifieke stock en de bestellingen die niet meer konden geannuleerd worden bij eventuele leveranciers. Het voorgaande doet geen afbreuk aan het recht van de verkoper om eventuele bijkomende economische, commerciële en andere verliezen te vorderen die hij zal lijden ingevolge de annulering van de bestelling.

 1. Terbeschikkingstelling – risico – leveringstermijn

De goederen worden in de serres van de verkoper ter beschikking gesteld aan en in ontvangst genomen door de koper, zonder verpakking. De goederen worden verpakt en reizen op kosten en op risico van de koper, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De koper doet al het nodige voor het behoud en de bescherming van de goederen alsook voor de verzekering tegen alle risico’s, ook indien de eigendom nog niet aan de koper is overgedragen.
Als tussen verkoper en koper geen afspraken zijn gemaakt, organiseert de verkoper het transport naar beste weten.
Indien de koper bestelde goederen afneemt of wil afnemen na de overeengekomen datum van inontvangstneming, dan is het risico van een eventueel door langere bewaring optredend kwaliteitsverlies geheel voor de koper.
Indien op het afgesproken tijdstip of na een beperkte bewaartermijn geen afname door de koper heeft plaatsgevonden, kan de verkoper de overeenkomst van rechtswege zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, eigenmachtig en zonder voorafgaande ingebrekestelling ontbinden zoals bepaald in artikel 9 van deze voorwaarden en is de koper een schadevergoeding verschuldigd overeenkomstig artikel 9 van deze voorwaarden.
De opgegeven leveringstermijn is de in de overeenkomst voorziene levertermijn en is louter indicatief. Behoudens schriftelijk anders overeengekomen, heeft de koper geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de verkoop wegens vertraging in de levertermijn.

 1. Transport

De verzending van de goederen gebeurt op risico van de klant, behalve indien het transport wordt verzorgd door de verkoper, met uitzondering van transport door een koerierdienst, alwaar het vervoer gebeurt op risico van de koper.
Het risico wordt in elk geval steeds beperkt tot de plaats van levering, aangeduid door de koper.

 1. Prijs

De prijzen zijn netto uitgedrukt in Euro. Tenzij anders overeengekomen, worden de prijzen geacht te gelden voor onverpakte goederen. Alle kosten (onder meer verpakking en vervoer) en alle taksen (onder meer Btw, douane, kwekersrechten, …) tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn ten laste van de koper.
Ingeval de verkoper moet instaan voor de verpakking van de goederen, dan wordt deze verpakking niet door hem teruggenomen.

 1. Betaling

De facturen zijn betaalbaar 30 dagen na factuurdatum, tenzij andere betalingsvoorwaarden op de voorzijde van de factuur gespecificeerd worden. Tenzij anders overeengekomen, worden zij betaald op de rekening vermeld op de factuur. Alle betalingskosten zijn ten laste van de koper.
De koper is niet bevoegd op de te betalen koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen. Elk bedrag dat onbetaald blijft op de vervaldag zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest opleveren gelijk aan de interestvoet zoals bepaald in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, te weten de interest tegen de referentie-interestvoet bedoeld in deze wet,  vermeerderd met acht procentpunten en afgerond tot het hogere halve procentpunt en met een minimum van 10% per jaar.
Ingeval van niet-betaling op de vervaldag zal het openstaand factuurbedrag – na ingebrekestelling – verhoogd worden met 15% met een minimum van 50,00 euro ten titel van conventionele of forfaitair bepaalde schadeloosstelling, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. Dit schadebeding is geen vergoeding voor eventuele gerechtelijke invorderingskosten.
De niet-betaling van een factuur op de vervaldag brengt de onmiddellijke opeisbaarheid van alle openstaande facturen, zelfs de niet-vervallen, met zich mee, zonder rekening te houden met voordien toegestane betalingsvoorwaarden.
De voorbehoudloze betaling van een gedeelte van een gefactureerd bedrag, geldt als aanvaarding van de factuur. Gedeeltelijke afbetalingen worden aanvaard onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis.
In geval de koper de goederen die tot zijn beschikking worden gesteld niet afhaalt, geeft dit hem niet het recht om de betaling uit te stellen. Ook vertraging in de levering om gelijke welke reden die niet aan de verkoper te wijten is, geeft geen recht aan de koper tot uitstel of inhouding van enige betaling, evenmin als de wijziging in de oorspronkelijke opdracht.
Betalingen worden steeds eerst verrekend met de krachtens onderhavige voorwaarden vervallen interesten, vervolgens met de schadevergoedingen en de invorderingskosten en pas daarna met de openstaande (saldi van de) factu(u)r(en), waarbij de oudst openstaande bedragen ook eerst worden verrekend en dit ongeacht eventuele opmerking(en) of vermelding(en) van de koper ter gelegenheid van zijn betaling(en).

 1. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom over de geleverde goederen gaat slechts over op de koper na volledige betaling van de prijs van de goederen, van de bijhorende kosten en belastingen en desgevallend, ingeval van laattijdige betaling, van de betaling van de interesten, het schadebeding en de invorderingskosten.
Zolang de hierboven vermelde prijs, eventueel vermeerderd met de aanhorigheden zoals hierboven bepaald, niet aan de verkoper is betaald, is de verkoper gerechtigd om de door hem geleverde goederen terug op te eisen en de verbreking van de overeenkomst lastens de koper vast te stellen bij middel van een aangetekend schrijven of betekening.
De koper verbindt er zich toe om, tot volledige betaling van de prijs en de aanhorigheden van de goederen, deze niet te incorporeren of om te vormen. Het is de koper verboden om de goederen te verkopen zolang hij de volledige prijs, eventueel vermeerderd met de aanhorigheden niet heeft betaald. In geval van niet-naleving van dit verbod zal een forfaitaire schadevergoeding van 50% van de verkoopprijs door de koper verschuldigd zijn. Worden de koopwaren toch verkocht, dan komt het recht op de daaruit resulterende verkoopprijs in de plaats van de geleverde waren.
Het is tevens verboden voor de koper om de goederen waarvan de eigendomsoverdracht als hierboven bepaald nog niet heeft plaatsgevonden, als onderpand te laten gelden of te gebruiken als waarborg voor een schuldvordering van een derde.
Dit eigendomsvoorbehoud blijft geldig ingeval van faillissement, gerechtelijk akkoord of ontbinding van (de onderneming van) de koper. De als hierboven geleverde goederen behoren niet tot de boedel van de koper indien deze niet integraal aan de verkoper werden betaald met inbegrip van de aanhorigheden en dit zelfs zonder dat vereist is dat de verkoper de koper voorafgaandelijk in gebreke heeft gesteld. De goederen dienen dan ook op het eerste verzoek van de verkoper aan hem te worden teruggeleverd.

 1. Ontbinding

Wanneer de koper in gebreke blijft om de geleverde goederen te betalen, de bestelde goederen af te halen of af te nemen in de zin van artikel 4 van deze voorwaarden of wanneer de koper op enige andere wijze ernstig tekort komt aan zijn verplichtingen, kan de verkoper de overeenkomst zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, eigenmachtig en  zonder voorafgaande ingebrekestelling ontbinden voor het geheel of nog niet-uitgevoerde gedeelte, door de enkele kennisgeving per aangetekende brief of per faxbericht, door de verkoper aan de koper. De koper is in dat geval de volledige verkoopprijs van de bestelde goederen verschuldigd ten titel van schadevergoeding, onverminderd het recht van de verkoper om zijn meerdere schade te bewijzen Bovendien behoudt de verkoper zich het recht voor nog niet-geleverde bestellingen te annuleren of de uitvoering ervan te schorsen mits hij de koper daarvan aangetekend op de hoogte brengt.

 1. Ontvangst – klachten – terugzendingen

De conformiteit van de levering dient te worden onderzocht door de koper op het ogenblik van de ontvangst der goederen en alvorens de goederen worden behandeld of geïncorporeerd. De koper verliest elke vordering van zodra de goederen werden behandeld of geïncorporeerd. Aangezien de overeenkomst betrekking heeft op natuurlijke producten, zullen redelijke afwijkingen van afmetingen, kleur of soort niet als koopvernietigende gebreken, als reden tot weigering van de levering of weigering van betaling kunnen worden ingeroepen. Op de koper rust de plicht de hoeveelheid van de geleverde partij bij inontvangstneming te (doen) controleren en eventueel geconstateerd tekort onmiddellijk na ontvangst van die partij aan verkoper te melden. Klachten wegens zichtbare gebreken zullen door de koper schriftelijk geformuleerd moeten worden door voorbehoud te maken op de leveringsbon of in elk geval binnen 48 uur na ontvangst per fax, e-mail of brief. Daarna zullen er geen klachten wegens zichtbare gebreken meer aanvaard worden De retourzendingen van de geleverde goederen worden slechts aanvaard indien de verkoper deze voorafgaandelijk en schriftelijk heeft toegestaan en indien ze zijn gebeurd conform de instructies van de verkoper. Gelet op het feit dat de goederen levend materiaal betreffen, kan de verkoper een retour weigeren. De transportkosten en het risico worden bij een retourzending door de koper gedragen. Enkel volledig ongeschonden en ongebruikte goederen komen in aanmerking om gecrediteerd te worden.

 1. Aansprakelijkheid/Waarborg

De verkoper staat niet in voor groei en bloei van de geleverde producten. Aan de koper wordt steeds naar beste weten en kunnen door of namens de verkoper alle verlangde cultuurinformatie verstrekt, echter zonder enige aansprakelijkheid van de verkoper. Klachten wegens verborgen gebreken dienen schriftelijk naar de verkoper gestuurd te worden met de duidelijke omschrijving van de gebreken, onmiddellijk na constatering en in elk geval zodanig tijdig zodat de verkoper in staat is de juistheid van de klachten te doen onderzoeken of –indien mogelijk- het geleverde terug te halen. Partijen komen overeen dat de korte termijn waarvan sprake in artikel 1648 BW of in andere toepasselijke wettelijke bepalingen, drie maanden bedraagt vanaf de datum van de levering. De verkoper heeft de keuze om hetzij de overeenkomst te ontbinden , hetzij de gebrekkige goederen te vervangen indien dit gelet op de aard van de goederen mogelijk is. De aansprakelijkheid van de verkoper is steeds beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de geleverde goederen, tenzij de koper bewijst dat de schade veroorzaakt is door opzet of grove schuld van de zijde van de verkoper. De verkoper zal niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor onrechtstreekse schade. De verkoper zal niet aangesproken kunnen worden wanneer de goederen reeds bewerkt of verwerkt zijn, of doorverkocht werden. De goederen mogen niet teruggezonden worden zonder het voorafgaand schriftelijk akkoord van de verkoper. Het akkoord van de verkoper om de goederen terug te nemen houdt geen erkenning in van zijn aansprakelijkheid. De klachten dienen ten minste te bevatten: a. een uitvoerige en nauwkeurige omschrijving van het gebrek; b. opgave van feiten, op grond waarvan kan worden vastgesteld dat de door verkoper geleverde en door koper afgekeurde producten identiek zijn. Wanneer geleverde producten krachtens het bepaalde in dit artikel door koper worden afgekeurd en koper en verkoper het niet dadelijk eens worden over een minnelijke regeling, dan moet de koper een beroep doen op een onafhankelijke officieel erkende deskundige, die een expertiserapport opmaakt. De kosten van het deskundigenadvies zijn, als de afkeuring gerechtvaardigd is, voor rekening van de verkoper en als zij ongerechtvaardigd is, voor rekening van de koper. De betreffende kosten moeten in elk geval door de koper worden voorgeschoten. Klachten met betrekking tot een deel van het geleverde kunnen geen aanleiding zijn tot afkeuring door koper van de gehele levering.

 1. Overmacht

Onder overmacht in deze algemene verkoopsvoorwaarden wordt verstaan elke van de wil van de verkoper onafhankelijke omstandigheid waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer kan worden verlangd. Als overmacht zal mede maar niet uitsluitend gelden: natuuromstandigheden, staking of lock-out, brand, diefstal, overstromingen, mobilisatie, inbeslagname, embargo, verbod op deviezenoverdracht, opstand, tekort aan vervoermiddelen, algemene schaarste aan grondstoffen of koopwaar, beperkingen in het energieverbruik, en dit zowel wanneer de vreemde oorzaak zich voordoet bij de verkoper als bij zijn leveranciers. De verkoper verbindt zich er toe de koper zo spoedig mogelijk omtrent de omstandigheden per fax of per aangetekende brief te informeren. Gedurende de periode van overmacht kan de verkoper afzien van de levering van de goederen die door de overmacht zijn getroffen en de te leveren hoeveelheid goederen aldus beperken. Voor het overige blijft de afgesloten overeenkomst gelden. De verkoper zal pogen om de goederen die wel voorhanden en leverbaar zijn, op een correcte wijze te verdelen tussen de verschillende klanten. Indien de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht blijvend onmogelijk is geworden of redelijkerwijs niet meer van de verkoper kan worden gevraagd, is de verkoper gerechtigd de overeenkomst met de koper te ontbinden, zonder dat hij tot enige schadevergoeding is gehouden. De koper is in geval van overmacht in hoofde van de verkoper niet bevoegd de overeenkomst te ontbinden dan nadat de onmogelijkheid tot uitvoering van de overeenkomst 1 maand heeft voortgeduurd.

 1. Intellectuele eigendom

De koper verbindt er zich toe de intellectuele eigendomsrechten (kwekersrechten, octrooirechten, merkenrechten, edm.) van de verkoper in alle opzichten te respecteren. De koper mag het product niet commercialiseren onder de benaming gegeven door de verkoper zonder schriftelijke toestemming. Indien de toestemming hiertoe gegeven werd, mag deze enkel gecommercialiseerd worden onder de benaming gegeven door de verkoper, zonder te verwijzen naar andere merken of benamingen. Het is de koper ten strengste verboden de beschermde rassen van de verkoper te vermeerderen, zonder schriftelijke toestemming van de verkoper. In geval van inbreuk op deze bepaling is een schadevergoeding verschuldigd die gelijk is aan het aantal illegaal vermeerderde stekken maal dubbel licentietarief. Alle eigendomsrechten op mutaties van beschermde rassen van de verkoper behoren rechtswege en uitsluitend toe aan de verkoper. De koper verbindt er zicht toe om elke ontdekking van een mutatie onverwijld aan de verkoper mee te delen.

 1. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbanken

De overeenkomst wordt uitgevoerd op de maatschappelijke zetel van de verkoper. Het Belgisch recht, met uitzondering van de regels inzake internationaal privaatrecht,  is van toepassing. Alle geschillen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement van de verkoper, tenzij de verkoper de overeenkomstig artikel 624 GW bevoegde rechtbanken verkiest. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de bepalingen vervat in het Weense Koopverdrag van 11 april 1980 inzake internationale koop evenals het verdrag inzake de verjaring bij internationale koop van roerende zaken van 14 juni 1974, evenals het protocol tot wijziging van het voormelde verjaringsverdrag van 11 april 1980 niet van toepassing zijn op hun huidige en toekomstige relaties.

 1. Taal

De Nederlandse taal wordt als gebruikelijke handelstaal aanzien en heeft steeds voorrang op al de teksten van de verkoper in andere talen of gebruikelijke vertalingen.

 1. Misbruik GGN- en /of MPS-nummer

Gediflora is MPS-GAP-gecertificeerd. Ieder misbruik van volgende nummers door derden is ten strengste verboden: MPS-nummer: 800626, GGN-nummer: 4056186286512.
Als afnemer van onze producten verbindt u er zich toe van beste praktijken voor traceerbaarheid en etikettering te bedienen. Zo kunnen onze producten bv. niet verhandeld worden onder ons GGN- en/of MPS-nummer als deze vermengd worden met producten van een ander bedrijf dat niet beschikt over ons GGN- en/of MPS-nummer.